درمان افتادگی پلک و برداشتن اضافه پوست

فقط بعد از 1 جلسه

درمان افتادگی پلک

فقط بعد از 1 جلسه

رفع جوش سر سیاه بینی

فقط بعد از 1 جلسه

برداشتن خال صورت

فقط بعد از 1 جلسه

لیزر موهای زائد صورت و گردن

فقط بعد از 1 جلسه

لیزر موهای زائد صورت و گردن

رفع لک روی دست

رفع جوش سر سیاه بینی

لیزر موهای زائد گوش

فقط بعد از 1 جلسه

رفع تیرگی و لیزر موی زائد زیر بغل

فقط بعد از  1 جلسه

رفع جوش صورت و لیزر موهای زائد گردن

لیزر موهای زائد پشت لب

فقط بعد از 1 جلسه

لیزر موی زائد چانه

فقط بعد از  1 جلسه

لیزر موهای زائد گردن

فقط بعد از 1 جلسه

لیزر موی زائد چانه

فقط بعد از  1 جلسه

لیزر موهای زائد صورت و گردن

فقط بعد از 1 جلسه